DARMOWA DOSTAWA OD 100zł | Doręczenie na drugi dzień roboczy!

Regulamin konkursu „Oznacz nas i wygraj”

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki konkursu prowadzonego pod nazwą „Oznacz nas i wygraj” (dalej „Konkurs”).

1.2. Organizatorem i fundatorem nagród Konkursu jest Benetech Poland Karol Śledziński, Artur Rosa s.c., z siedzibą w Kalisz, adres: ul. Wrocławska 35-37, 62-800 Kalisz,  numer identyfikacji podatkowej NIP 6182158312 , numer statystyczny REGON 366712961 (dalej „Organizator”).

1.3. Konkurs odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z zastrzeżeniem ponad terytorialnego zasięgu Internetu.

1.4. Uczestnik Konkursie, biorąc w nim udział oświadcza jednocześnie, że zapoznał się z Regulaminem Konkursu i spełnia warunki uczestnictwa w nim wskazane.

1.5. Konkurs rozpoczyna się w dniu 08.04.2021 i kończy wraz z dniem 30.06.2021

1.6. Konkurs prowadzony jest w Internecie, przy użyciu profilu „ALL4FIT” w serwisie facebook.com pod adresem https://www.facebook.com/All4fitPolska oraz w serwisie Instagram.com przy użyciu profilu all4fitpolska pod adresem https://www.instagram.com/all4fitpolska/

1.7. Konkurs nie jest sponsorowany, wspierany, prowadzony, ani administrowany przez Serwis Facebook lub serwis Instagram.  Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora. Serwis Facebook i Instagram jest zwolniony z jakiejkolwiek odpowiedzialności na rzecz któregokolwiek z Uczestników Konkursu.

2. UCZESTNICY KONKURSU

2.1. Udział w Konkursie mogą brać osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie muszą być reprezentowane przez swoich rodziców, bądź pełnoprawnych opiekunów. Ewentualna weryfikacja pełnoletności uczestnika leży po stronie Organizatora.

2.2. Udziału w Konkursie nie mogą brać pracownicy oraz członkowie najbliższych rodzin pracowników Organizatora.

2.3. Przez członków rodziny, o których mowa w pkt. 2.2 powyżej, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo i zstępnych rodzeństwa, małżonków i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

2.4. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, o której mowa w pkt. 2.1, dalej „Uczestnik”, która w okresie 08.04-30.06.2021 r. spełni łącznie następujące warunki:

a) Ma swoje konto na stronie internetowej www.facebook.com lub www.instagram.com

b) Utworzy post ukazujący jeden z wyrobów marki ALL4FIT i oznaczy nas pod nim za pomocą „@ALL4FITPOLSKA” oraz „#ALL4FITPOLSKA”.

3. PRZEBIEG KONKURSU

3.1. Uczestnicy by przystąpić do konkursu muszą spełnić wymogi punktu 2.4. regulaminu.

3.2. Uczestnicy swoje odpowiedzi (posty konkursowe) udostępniają na swoich tablicach w portalu Facebook bądź Instagram i umieszczają w opisie „@ALL4FITPOLSKA” oraz „#ALL4FITPOLSKA”.

3.3. Laureaci zostaną wyłonieni spośród osób spełniających wymogi punktu 2.4, każdego miesiąca począwszy od czerwca 2021 w wyniku losowania. Losowanie osób spełniających wymogi punktu 2.4 które wzięły udział w konkursie w miesiącu kwiecień i maj odbędzie się wspólnie (z jednej puli) w kolejnym miesiącu.

3.4. Prace konkursowe zostaną można dodawać do ostatniego dnia danego miesiąca. Przykładowo prace kwalifikujące się do konkursu w miesiącu maju można umieszczać do 31.05.2021 23:59. Prawidłowo zamieszczone zgłoszenie wymaga zarejestrowania tej czynności przez serwis Facebook lub serwis Instagram, a Praca konkursowa powinna pozostać widoczna przez Czas trwania Konkursu. Praca niewidoczna ze względu na ustawienia prywatności konta lub z innych względów nie będzie stanowiła skutecznego zgłoszenia udziału do Konkursu.

3.5.  W Konkursie nie będą brały udziału zgłoszenia (w tym Prace konkursowe), których treści:

a) Zawierają elementy sprzeczne z obowiązującym prawem i zasadami współżycia społecznego, w szczególności zawierające treści wulgarne, uważane powszechnie za obraźliwe, naruszające w inny sposób dobre obyczaje;

b) Zawierające treści reklamowe sprzeczne ( w tym konkurencyjne) z celem realizacji Konkursu;

c) Naruszają prawa innych osób, w szczególności gdy zgłoszenie zawiera dane lub wkłady twórcze innych osób bez ich zgody.

3.7. W przypadku dokonania zgłoszenia zgodnie z Regulaminem przyjmuje się, że osoba zgłaszająca złożyła oświadczenie, że:

a) Akceptuje warunki Regulaminu;

b) Udziela Organizatorowi zezwolenia (zwanego dalej „Licencją”) do korzystania i rozpowszechniania z przesłanej przez nią Pracy konkursowej, na wszystkich znanych w chwili przesłania zgłoszenia polach eksploatacji, w tym wskazanych w art. 50 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Udzielona licencja jest nieodpłatna, niewyłączna i przenoszalna. Licencja jest udzielona w związku ze zgłoszeniem udziału w Konkursie i uprawnia Organizatora do korzystania z Pracy konkursowej w zakresie nieograniczonym czasowo oraz terytorialnie.

c) Jest autorem Pracy konkursowej i posiada do niej pełnię praw autorskich i/lub odpowiednie licencje, zezwolenia zgody na wykorzystanie wizerunku i inne niezbędne prawa umożliwiające udzielenie licencji zgodnie z pkt 3.4.2 powyżej i wykorzystanie jej przez Organizatora zgodnie z Licencją, zgłoszenie przez nią Pracy konkursowej i jej wykorzystanie zgodnie z Regulaminem nie będzie naruszać praw osób trzecich;

d) Nie zachodzą wobec niej żadne przesłanki, które powodują wykluczenie jej zgłoszenia z Konkursu (w szczególności jest pełnoletnia, lub uzyskała zezwolenie opiekuna prawnego na udział w Konkursie);

e) Wyraża zgodę na opublikowanie na Stronie Konkursu jej danych, tj. imienia i nazwiska lub nazwy profilu i/lub Pracy konkursowej w ramach publikacji listy laureatów Konkursu– w przypadku takich publikacji.

3.8. Każda osoba może dokonać dowolnej liczby zgłoszeń udziału w Konkursie z zastrzeżeniem, że jeden uczestnik może być laureatem tylko jednej nagrody w Konkursie (bez względu na liczbę zgłoszeń).

3.9. Organizator ogłosi wyniki wszystkich odsłon konkursu do 7 dni po zakończeniu Konkursu “Oznacz nas i wygraj”. Ogłoszenie będzie zawierało następujące dane zwycięzcy: imię, nazwisko (dalej: „Zwycięzca”). Dodatkowo imię i nazwisko zwycięzcy, mogą być ogłaszane na bieżąco i komunikowane na fanpage’u ALL4FIT https://www.facebook.com/All4fitPolska oraz https://www.instagram.com/all4fitpolska/

3.10. Zwycięzcy po zapoznaniu się z wynikami Konkursu, powinni wysłać w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników swoje dane do Benetech Poland na adres kontakt@all4fit.info : imię, nazwisko, adres do doręczenia nagrody. Wskazane powyżej dane zostaną wykorzystane przez Organizatora do wysyłki Nagrody. Po upływie opisanego wyżej terminu Uczestnik Konkursu traci prawo do nagrody.

4. NAGRODY

4.1.  W konkursie każdego miesiąca zostanie przyznana jedna z mat firmy ALL4FIT.

4.2. Każdego miesiąca zostanie wyłoniony jeden zwycięzca konkursu.

4.3. Zwycięzcy zobligowani są do wysłania na adres mailowy kontakt@all4fit.info, swojego imienia, nazwiska, adresu, telefonu kontaktowego w celu wysłania do nich nagrody.

4.4. Nagrody są wysyłane na koszt firmy Benetech Poland.

4.5. W momencie zwrotu paczki, nagroda nie zostanie wysłana ponownie do Zwycięzcy.

4.6. Nagrody nie podlegają wymianie na inne nagrody, ani na ekwiwalent pieniężny.

5. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

5.1. Administratorem danych osobowych gromadzonych w związku z Konkursem jest Benetech Poland Karol Śledziński Artur Rosa s.c., ul. Wrocławska 35-37, 62-800 Kalisz.

5.2. Dane będą przekazane podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie – firmie kurierskiej w celu wysyłki nagrody.

5.3. Dane osobowe niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie obejmują: nazwę swojego profilu na portalu Facebook lub Instagram oraz wizerunku, w przypadku gdy Odpowiedzią jest fotografia zawierająca wizerunek Uczestnika. Dane osobowe niezbędne do uzyskania nagrody obejmują także imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres do wysyłki Nagrody. Podanie wskazanych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie oraz do otrzymania Nagrody.

5.4. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”), jako informacje niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem, w związku z akceptacją regulaminu Konkursu przez Uczestnika.

5.5. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu oraz przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa. Okres przetwarzania danych osobowych Uczestników, którzy nie wygrali nagrody zakończy się z upływem dwóch miesięcy od końca Okresu Trwania Konkursu. Dane osobowe zwycięzców Konkursu w postaci wizerunku (jeśli ich praca konkursowa zawierała wizerunek) będą przetwarzane do 5 lat od ogłoszenia wyników Konkursu. Okres przetwarzania danych osobowych uczestników, którzy wygrali Nagrodę w Konkursie zakończy się z upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończył się Okres Trwania Konkursu (w związku z obowiązkiem przechowywania dokumentacji podatkowej).

5.6. Dane osobowe Uczestnika nie będą podlegać automatycznemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu w celu dopasowania treści komunikacji marketingowej albo przygotowania oferty handlowej.

5.7. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

5.8. Uczestnikowi przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

5.9. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1. Materiały reklamowo-promocyjne mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu.

6.3. Regulamin, w jego pełnym brzmieniu, będzie dostępny do wglądu dla Uczestników Konkursu na stronie internetowej https://www.all4fit.info/ oraz w siedzibie Benetech Poland Karol Śledziński Artur Rosa s.c, ul. Wrocławska 35-37, 62-800 Kalisz. Na  życzenie, Regulamin będzie przysłany Uczestnikowi pocztą lub pocztą elektroniczną przez Organizatora.

6.4. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t. j. , Dz. U. z 2019, , poz. 847).

6.5. W przypadku podejrzeń jakichkolwiek naruszeń w szczególności w zakresie naruszeń praw osób trzecich lub innych naruszeń Regulaminu Konkursu, każda osoba ma prawo zgłosić to Organizatorowi (pisemnie, mailowo lub za pośrednictwem serwisu facebook.com).

6.6. Organizator zastrzega prawo do usuwania opublikowanych zgłoszeń, jak również odmowy przyznania nagrody Zwycięzcy Laureatowi w sytuacji gdy zaistnieją okoliczności uzasadniające naruszenie Regulaminu przez danego uczestnika.

6.7. Organizator zastrzega, iż o czasie i fakcie przesłania zgłoszeń udziału w Konkursie, o których mowa w Regulaminie, decyduje zarejestrowanie ich przez system informatyczny obsługujący Stronę Konkursu.

Obowiązek informacyjny

Konkurs “Oznacz nas i wygraj”

Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Benetech Poland Karol Śledziński Artur Rosa s.c.. Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO w celu Pani/Pana uczestnictwa w Konkursie „Oznacz nas i wygraj”. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania oraz zgłoszenia sprzeciwu ich przetwarzania, a także wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pani/Pana dane zebrane w celu udziału w Konkursie, są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”), jako informacje niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem, w związku z akceptacją przez Panią/Pana regulaminu Konkursu. Pani/Pana dane zostały zebrane przez fanpage na Facebooku bądź Instagramie, prowadzony przez Benetech Poland.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym wydania nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcach oraz innych nagrodzonych osobach, w tym przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.

Pani/Pana dane są przekazywane podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, w szczególności agencjom marketingowym, podmiotom świadczącym usługi IT, tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji ww. celu.


 

WERSJA REGULAMINU W PLIKU PDF - pobierz.